Najważniejsze wideo w ezd24

Uchwała krajobrazowa. Będą zmiany na ulicach Zduńskiej Woli

DSC_4716
fot. UM Zduńska Wola

Nowe zasady dotyczące wyglądu szyldów i reklam, a także ogrodzeń czy małej architektury w Zduńskiej Woli. Została przyjęta specjalna tak zwana chwała krajobrazowa, która ma uporządkować miejską przestrzeń. Mieszkańcy Zduńskiej Woli będą musieli się do niej dostosować.

Najważniejsze zmiany, to ograniczenie dowolności wywieszania szyldów i reklam. Największe obostrzenia dotyczą centrum Zduńskiej Woli oraz osiedla Karsznice. Mieszkańcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów, a niektóre z nich nie będą dotyczyły ogrodzeń czy instalacji, jakie już istnieją.

Rada Miasta Zduńska Wola zdecydowała o przyjęciu przepisów, jakie w większości wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Uchwała zacznie bowiem obowiązywać dwa tygodnie po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Część zapisów wejdzie w życie z opóźnieniem. Na niektóre zmiany właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy dostaną od półtora roku do trzech lat.

Pełna treść uchwały dostępna jest pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/1071652/Uchwala-III_41_24

Miasto zostało podzielone na kilka obszarów, w których obowiązują nieco inne zasady. To obszar centrum i fragmentu osiedla Karsznice, obszar zurbanizowany oraz obszar działalności gospodarczej.

Czego dotyczy uchwała krajobrazowa w Zduńskiej Woli?

Zasady przyjęte w uchwale mają kilka wyjątków. Nie dotyczą przede wszystkim umieszczania tablic urzędowych oraz tablic i urządzeń reklamowych informacyjnych lub promujących wydarzenia organizowane przez jednostki samorządowe, pod ich patronatem lub przy ich współudziale, a także przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Nie dotyczą także materiałów wyborczych i referendalnych w czasie kampanii wyborczej lub referendalnej. Obostrzenia nie dotyczą także na przykład murali zawierających treści i wartości artystyczne, popularno-naukowe, historyczne lub edukacyjne.

Na terenie całego miasta obowiązuje zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nad drogami publicznymi i placami, na ogrodzeniach i balustradach, na drzewach, na wiaduktach i kładkach, na latarniach, słupach, stacjach transformatorowych. Nie wolno będzie umieszczać reklam tak, by utrudniały odczytanie znaków drogowych, jak również w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku.

Uchwała zakazuje także stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych emitujących światło o zmiennym natężeniu lub kolorze. Natomiast na budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie dopuszcza się żadnej formy oświetlenia i podświetlenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Na budynkach zabytkowych zakazane będzie umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, także wszelkich materiałów wyborczych i referendalnych.

Dla większości mieszkańców Zduńskiej Woli najistotniejsze będą zasady dotyczące ogrodzeń posesji. Od teraz będzie obowiązek stosowania ogrodzeń ażurowych. Dopuszczone są ogrodzenia murowane, wykonane z siatki ogrodzeniowej, kamienia, metalu lub drewna. Ogrodzenia nie będą mogły być wyższe niż 2,2 m.

Uchwała wprowadza zakaz stosowania w Zduńskiej Woli ogrodzeń z prefabrykowanych betonowych przęseł, tworzyw sztucznych oraz wykorzystywania elementów refleksyjnych i odblaskowych. Dodatkowo nie będzie wolno grodzić terenów zielonych, z wyjątkiem ogrodzeń budynków i obiektów sportowych, obiektów infrastruktury technicznej, ogrodzeń wokół parków, placów zabaw, wybiegów dla psów, cmentarzy i ogrodów działkowych.

Pod szczególną ochroną będzie obszar centrum Zduńskiej Woli oraz najstarszej części osiedla Karsznice. Ogólne zasady to między innymi zakaz umieszczania szyldów na dachach budynków oraz na ścianach szczytowych, chyba że będą to niewielkie tablice lub litery przestrzenne. Dopuszczalna reklama to także szyld na wysięgniku czy pylon. Dopuszczalna jest także tablica na ogrodzeniu umieszczona bezpośrednio przy wejściu.

Kiedy przepisy wchodzą w życie?

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. Także istniejące już ogrodzenia są zwolnione z obowiązku ich dostosowania do nowych zasad, ale tylko jeśli są poza obszarem centrum i fragmentu osiedla Karsznice. Tu właściciele posesji będą mieli trzy lata na zmianę płotów betonowych na ażurowe, począwszy od 1 stycznia 2025 roku.

Mogą także pozostać bez zmian istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wzniesione na podstawie zgody budowlanej. Także szyldy, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe odbiegające swoimi gabarytami o nie więcej niż 10 proc. od ustalonych uchwałą nie wymagają zmian. Dla pozostałych tablic i urządzeń reklamowych ustalono termin dostosowania do nowych zasad, to 18 miesięcy licząc od 1 stycznia 2025 roku.

Prace nad uporządkowaniem przestrzeni miejskiej

Prace nad tak zwaną uchwałą krajobrazową w Zduńskiej Woli trwały od 2015 roku, a w 2016 roku przeprowadzono pierwsze konsultacje społeczne. Kolejny raz mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na temat umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w 2021 r. Wówczas w ankietach zduńskowolanie uznali, że obszar centrum miasta i fragment osiedla Karsznice powinny zostać objęte szczególnymi zasadami.

W 2023 roku proponowane zapisy zostały także uzgodnione z konserwatorem zabytków. W 2024 roku natomiast mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Do projektu uchwały wpłynęło 6 pism zawierających 37 uwag. Większość z nich dotyczyła parametrów i dopuszczonej liczby szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Pozostałe uwagi odnosiły się do kwestii takich jak: definicje, zakres uchwały, wyłączenia dla niektórych znaków, zakaz lokalizowania reklam czy szyldów na szczytach budynków i błędne ustalenie wysokości dolnej krawędzi wysięgnika. Dwa pisma to wnioski o odstąpienie od prac nad uchwałą, natomiast inne to postulat o zwolnienie z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Źródło: UM Zduńska Wola