wersja testowa serwisu

Tomasz Rzymkowski Wiceministrem Edukacji i Nauki

Tomasz Rzymkowski Wiceministrem Edukacji i Nauki

Poseł Tomasz Rzymkowski został powołany na Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego, w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Będzie wyznaczał zadania i nadzorował ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Kształcenia Ogólnego, Departamentu Prawa Oświatowego oraz Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:
1) koordynacja działań w zakresie kształcenia ogólnego, w tym analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli (z wyłączeniem specjalnych i integracyjnych), w szczególności organizacji roku szkolnego, statutów przedszkoli i szkół, obowiązku nauki i społecznych organów szkoły;

2) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systemu zewnętrznego oceniania;

3) koordynacja prac związanych z opracowaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i kwalifikacjami nauczycieli, a także uznawaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

4) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących nadzoru pedagogicznego, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków, w tym nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;

5) nadzór nad funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną, z wyłączeniem egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych.