wersja testowa serwisu

Policja apeluje: Wybierasz się na cmentarz? Zakryj nos i usta

249-122064

Za dwa tygodnie w Polsce rozpoczną się obchody Wszystkich Świętych. Niektórzy już rozpoczęli prace porządkowe na grobach bliskich. W tym wyjątkowym ze względu na stan epidemii roku, policjanci kierują apele o rozwagę już nie tylko związane z zabezpieczeniem się przed kradzieżą, ale głównie apele o zadbanie o zdrowie swoje i innych - zakrywanie ust i nosa w celu ograniczenia COVID-19. 16 października 2020 rozpoczęły się pierwsze kontrole na skierniewickich cmentarzach prowadzone przez policjantów i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

16 października 2020 roku funkcjonariuszki skierniewickiej Policji wspólnie z pracownicą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach sprawdzili przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa na cmentarzach przy ul. Strobowskiej, Łódzkiej i na osiedlu Rawka. Ponadto podczas przejazdów kontrolą objęte zostały place na osiedlu Widok, takie jak Skate Park, czy skwer w okolicach jeziorka przy ul. Tetmajera. Warto jednak podkreślić, że to nie pierwsze i nie ostatnie działania podejmowane przez skierniewicką policję wspólnie z innymi organami i instytucjami na rzecz zwalczania COVID-19. W ostatnim czasie kontrolowane były także placówki handlowe i targowisko miejskie.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami, w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy, że należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa między innymi w:

1) środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);


3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

4) na statkach powietrznych.

Wyjątki, wobec obowiązku zakrywania ust i nosa:

1) w pojeździe, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2) u dziecka do ukończenia 5. roku życia;

3) u osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

-wymagane jest przedstawienie na żądanie Policji, straży gminnej, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

4) przez osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5) przez kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

6) przez kierującego statkiem, , jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

7) przez kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;

8) przez sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

9) przez żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

10) u osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

11) przez sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;

12) u osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

13) podczas jazdy konnej;

14) u personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;

15) przez uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

16) podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Trzeba też wiedzieć, że odkrycie ust i nosa jest możliwe, gdy zachodzi konieczność:

1) identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej, spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Źródło: KPP Skierniewice